Šolsko leto 2018/2019

Spoštovane dijakinje in dijaki!

Pred vami je letošnji katalog obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti.

V KATALOGU OIV IN IND je zbrana pestra ponudba dejavnosti proste izbire dijakov. Prelistajte katalog in izberite dejavnosti, ki vas najbolj zanimajo.

Želimo, da bi vsak dijak naše šole izbral vsaj eno od ponujenih dejavnosti. Tako boste tudi najlažje opravili vašo obvezo: zbrali ure proste izbire OIV in IND.

Vsebine smo skrbno načrtovali. Trudili smo se vključiti čim več dejavnosti, krožkov, taborov in ekskurzij, ki so aktualni, odprti in povezani z okoljem.

Delo bo potekalo z aktivnimi metodami in oblikami aktivnega učenja (sodelovalno delo, projektno delo, izkušenjsko učenje …). Prav vse dejavnosti predstavljajo priložnost za neformalno druženje dijakov in izvajalcev v sproščenem vzdušju in okolju.

PRIJAVA

Izpolnjeno PRIJAVNICO 1 (priložena je katalogu in na povezavi) za posamezno dejavnost, tekmovanje, krožek in drugo pošljite po elektronski pošti na ELEKTRONSKI naslov učitelja, nosilca dejavnosti (najdete v katalogu).

PRIJAVA NA EKSKURZIJE

Na ekskurzijo se prijavite, tako da ODDATE IZPOLNJENO PRIJAVNICO (2) NA EKSKURZIJO navedenemu učitelju nosilcu v roke. Upošteva se vrstni red prejetih prijav na posamezno ekskurzijo.

Rok za oddajo vseh prijav je ponedeljek, 24. september 2018.

 

Jasna Ul Može,

koordinatorica OIV


RAZPORED DEJAVNOSTI OIV JUNIJ 2019

RAZPORED DEJAVNOSTI IND JUNIJ 2019

Malica – OIV in IND


Dokumenti – povezave:

DOKAZILA o opravljenih vsebinah proste izbire

KATALOG OIV IN IND

PRIJAVNICA 1_ DEJAVNOSTI OIV in IND

PRIJAVNICA 2_ EKSKURZIJE

PRIJAVNICA III. gim. MBX_Cern

 

ABONMAJSKA PONUDBA 2018

Prijavnica – Škotska

Aikido in Osnove preživetja v naravi


A r h i v :

Razredniku oddajte tudi lastni načrt dejavnosti proste izbire (priložen katalogu), v katerem navedite izbrane dejavnosti in načrtovane/priznane ure.

Evidenco opravljenih ur OIV in IND dejavnosti, ki jih organizira šola, vodimo v elektronski obliki sproti med šolskim letom. Posebna dokazila o tako opravljenih urah niso potrebna.

Dokazilo o opravljeni dejavnosti je potrebno predložiti razredniku le, če je izvajalec zunanja institucija, saj lahko dijakom priznamo tudi številne obšolske dejavnosti (presoja šole):

  • glasbena šola,
  • športni in plesni treningi,
  • pevski zbor ali druga kulturno umetniška dejavnost,
  • tečaji jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
  • tečaj CPP,
  • sodelovanje v raznih društvih,
  • druge vsebine po presoji šole.

Obrazec dokazila najdete v dijaški mapi za OIV ali IND za tekoče šolsko leto; seveda pa je veljaven le z žigom in podpisom odgovorne osebe.

Število ur dejavnosti OIV in IND, ki jih mora opraviti dijak med šolskim letom, je zbrano preglednicah. Dejavnosti po Katalogu OIV in IND pokrivajo izbirni del ur.

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE za program gimnazija

OBVEZNI DEL (UR) IZBIRNI DEL (UR)

SKUPAJ (UR)

 

1. LETNIK 59 + 15 iz naslova projektnega dela 16 90
2. LETNIK 69 21 90
3. LETNIK 64 26 90
4. LETNIK 14 16 30

 

INTERESNE DEJAVNOSTI za program predšolska vzgoja

OBVEZNI DEL IN VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM (UR) IZBIRNI DEL (UR)

SKUPAJ (UR)

 

 

 

1. LETNIK 76 20 96
2. LETNIK 89 7 96
3. LETNIK 72 24 96
4. LETNIK 40 24 64

Dejavnosti in ponudbo šole po prosti izbiri bomo med šolskim letom dopolnjevali, zato spremljajte novice na šolski spletni strani.

Koordinatorica OIV na šoli

Jasna Ul Može