Koordinatorica šolske prehrane: Tjaša Kuster
e-naslov:  tjasa.kuster@tretja.si

SUBVENCIJA DIJAŠKE PREHRANE

Do polne subvencije za malico oz. do v celoti brezplačne malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.
Do delne subvencije za malico pa so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:
– nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70% cene malice oziroma
– nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40% cene malice.

O pravici do subvencije za malico odloča Center za socialno delo RS. Šola je o upravičenosti in višini subvencij do malice za dijake obveščena preko Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (krajše: CEUVIZ). Dijaki oz. starši šoli ne potrebujejo dostavljati tovrstnih informacij od Centra za socialno delo RS.

Izjema so dijaki, ki so v rejništvu, dijaki, ki so prosilci za azil in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov za posebne potrebe oz. v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda; ti so namreč upravičeni do polne subvencije. Subvencijo uveljavljajo s prijavo na malico.


Spoštovane dijakinje, dijaki, starši!

Sprejem in uveljavitev (1. september 2008) Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane – dnevnega toplega obroka (UL RS, št. 62/2008) je v organizacijo in življenje naše šole prinesel pomembne novosti.

Za sestavo, obseg in kakovost dnevnega toplega obroka se uporabljajo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Vsem dijakinjam in dijakom toplo priporočamo, da se vsak dan poslužujejo možnosti prehrane.