ŠOLSKI SKLAD (dopis in navodila za nakazilo prostovoljnih prispevkov)

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA FINANČNO POMOČ


Na III. gimnaziji Maribor smo že daljnega leta 1993 začeli zbirati prostovoljne prispevke za nadstandardne dejavnosti razredov oziroma šole. Generacije staršev-donatorjev so nam omogočile, da smo v korist dijakov izboljševali možnosti za izvajanje osnovne dejavnosti. Iz sredstev šolskega sklada smo opremili naš fitnes in dokupili predvsem računalniško opremo; tako je zametke obeh računalniških učilnic iskati v prispevkih staršev. Nakupili smo še druge izobraževalne tehnike. Z izidom ZOFVI (135. člen) pa smo dobili za delovanje sklada tudi zakonsko podlago.

Sledi sklep o ustanovitvi šolskega sklada III. gimnazije Maribor:

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96) je Svet zavoda III. gimnazije Maribor na seji dne 7. 10. 1997 sprejel naslednji

SKLEP O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA III. gimnazije Maribor
POSLOVNIK O DELU ŠOLSKEGA SKLADA III. GIMNAZIJE MARIBOR

1. člen
S tem Poslovnikom se določijo namen ustanovitve in način delovanja sklada, sestava in pristojnosti organov sklada, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada ter nadzor nad delovanjem sklada.
2. člen
Določbe tega poslovnika se razlagajo skladno z določbami ustanovitvenega akta šole, sklepa o ustanovitvi šolskega sklada šole in drugimi akti šole.

I. NAMEN IN DEJAVNOSTI SKLADA

3. člen
Sklad je ustanovljen na osnovi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ULRS št.: 16/2007-UPB5; 36/2008; 22/2009; 58/2009; 64/2009; 65/2009; 20/2011 in 40/2012).
Sklad je ustanovljen za:
a) pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
b) financiranje dejavnosti posameznega letnika ali oddelkov, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
c) nakup nadstandardne opreme,
d) zagotavljanje sredstev za spodbujanje umetniške, razvojne, podjetniške in raziskovalne dejavnosti dijakov,
e) pomoč socialno šibkim dijakom.
4. člen
Upravni odbor sklada v soglasju s Svetom šole pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.
Pridobljena sredstva morajo biti uporabljana za načrtovani namen oziroma za letnik ali oddelke, za katere so bila zbrana. Vodijo se na posebnem knjigovodskem računu, iz katerega so razvidna denarna sredstva. Kadar so pridobljena sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja, se vodijo v inventurnem popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja šole.

5. člen
Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga itd. Upravni odbor uporablja določila Zakona o javnih naročilih.

II. PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA SKLADA

6. člen
Upravni odbor sklada ima predsednika, namestnika predsednika in pet članov.
Upravni odbor sestavljajo:
a) trije predstavniki šole, ki jih predlaga Svet šole,
b) štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev,
c) člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika Upravnega odbora, ki je predlagan s strani Sveta staršev.
7. člen
Mandat članov Upravnega odbora je štiri leta. Mandat staršev v Upravnem odboru je vezan na status dijaka, mandat predstavnikov delavcev v Upravnem odboru se lahko podaljša.

8. člen
Upravni odbor sklada:
a) v soglasju s Svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom za zavod v celoti ali po oddelkih,
b) sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela,
c) določa merila za dodeljevanje sredstev za socialne pomoči,
d) oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
e) skrbi za promocijo sklada,
f) odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma pridobljenih ponudb,
g) odloča o pritožbah.
9. člen
Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo do izvolitve predsednika skliče in vodi ravnatelj.

10. člen
Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, izjemoma pa tudi tajno. O tem odloči večina vseh članov Upravnega odbora. O svojih sejah Upravni odbor vodi zapisnike. Zapisnike na seji odbora piše delavec šole, ki je član Upravnega odbora.
11. člen
Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada lahko skliče korespondenčno sejo. V tem primeru člani Upravnega odbora glasujejo pisno. Izpolnjene glasovnice morajo vrniti v roku 5 dni po prejemu, in sicer s klasično pošto, skenirano po elektronski pošti ali telefaksu. Glasovanje po telefonu ni mogoče.

12. člen
Predsednik Upravnega odbora sklada zastopa in predstavlja le-tega ter je sopodpisnik pogodb, ravnatelj šole pa je v skladu s sklepi Upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

13. člen
Za zakonitost delovanja sklada je odgovoren ravnatelj šole. Administrativno-tehnična in računovodska opravila za sklad opravlja šola.
III. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA
14. člen
Upravni odbor sklada o svojem delovanju obvešča Svet staršev, Svet šole, ravnatelja in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delovanju obvesti vse starše na roditeljskih sestankih.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
Poslovnik sprejme Upravni odbor šolskega sklada z večino glasov vseh članov. Po enakem postopku sprejema Upravni odbor tudi spremembe in dopolnitve poslovnika.

16. člen
Poslovnik začne veljati z dnem sprejema na seji Upravnega odbora.

17. člen
Sklep o ustanovitvi sklada prične veljati, ko ga sprejme Svet zavoda.

V Mariboru, 18. 12. 2014