Športni dosežki so posebni pogoj za vpis v športni oddelek programa Gimnazija

Kandidati morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov in morajo predložiti potrdilo nacionalne panožne športne zveze, ki vsebuje: izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih. Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati šola izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.
V primeru omejitve vpisa v program Gimnazija (športni oddelek) se upoštevajo še športni dosežki, na podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C:

Status A

 • vsi kategorizirani športniki v skladu z zakonom, ki ureja področje športa, oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo rezultat, ki je pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;
 • individualne športne panoge: športniki, ki v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge: športniki, ki
  • so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športnih panogah;
  • so člani uradnih državnih reprezentanc in jih nacionalna panožna športna zveza določi za zelo perspektivne (pri tem upošteva številčne kvote za športnike posamezne kolektivne športne panoge, ki so navedene v »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«);

Status B

 • individualne športne panoge:
  • športniki, ki v neolimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
  • športniki, ki v olimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge:
  • športniki, člani ekipe, ki so v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegli 1. do 5. mesto;
  • športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športnih panogah, oziroma so člani ekipe, ki je na uradnem državnem prvenstvu osvojila 1. do 5. mesto;

Status C
Vsi športniki, ki ne izpolnjujejo meril za status A ali B, pri čemer imajo prednost športniki v športnih panogah, ki so uvrščene v prve štiri razrede razvrstitve športnih panog v razrede, ministrstva, pristojnega za šport.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Učenci, ki se bodo prijavljali v program Gimnazija (športni oddelek), morajo šoli, najkasneje do 2. marca 2022, posredovati naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih; ( Za III. Gimnazijo Maribor zdravniška potrdila izdaja dr. Mamula 02 , tel. št. 22 86 526 )
 • b) izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter, da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;
 • c) s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec in izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
 • d) potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis | GOV.SI

MERILA ZA IZBOR KANDIDATOV

V primeru omejitve vpisa se poleg običajnih meril, ki veljajo za izbor kandidatov v programu gimnazije, dodajo točkam za učni uspeh točke za športne dosežke, opredeljene s statusi:

 • Status A + 10 točk
 • Status B + 5 točk