Program predšolska vzgoja je srednje strokovno izobraževanje, ki traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Namenjen je mladim, ki jih veseli delo z otroki. Izobraževanje v tem programu poteka v okviru splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, izbirnih modulov, odprtega kurikula, praktičnega pouka v šoli, drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela in praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih. Prav zaradi večjega poudarka na strokovnih modulih, praktičnem pouku v šoli in usposabljanju v vrtcih dijaki v času šolanja pridobijo veliko izkušenj za delo s predšolskimi otroki, natančno spoznajo pomen vzgojitelja, njegovo vlogo v življenju predšolskih otrok in se seznanijo s potekom dela v vrtcih.

Po zaključku šolanja dijaki pridobijo naziv vzgojitelj/-ica predšolskih otrok in se že lahko zaposlijo na delovno mesto pomočnika/-ice vzgojitelja/-ice predšolskih otrok ali pa nadaljujejo s šolanjem na višješolskih in visokošolskih programih ter na nekaterih univerzitetnih programih.

Program je zanimiv in prav vsakemu posamezniku omogoča, da se razvija na svojih močnih področjih.

Poklicna matura

a) Obvezni del:

  • pisni in ustni del iz slovenščine,
  • pisni in ustni del iz vzgoje predšolskega otroka

b) Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
  • izpitni nastop in zagovor.

Predmetnik – program Predšolska vzgoja

Vpis