I. Osnovni podatki o katalogu

Izdajatelj: III. gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 004, 2000 Maribor

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Marija Lešer, prof., ravnateljica III. gimnazije Maribor

Matična št. VIZ: 5081297000

Davčna številka: 86876651

TRR: 01100-6030695091

Datum prve objave kataloga: 15. marec 2007

Datum zadnje spremembe: 23. oktober 2019

Katalog je dostopen na spletni strani III. gimnazije Maribor: http://www.tretja.si

Druge oblike: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na naslovu III. gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 004, 2000 Maribor

Pristojne osebe za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:
ravnateljica Marija Lešer, prof., Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor,
e-mail: marija.leser@tretja.si,
telefon: 02/250 40 41, faks: 250 40 60
in
pomočnici ravnateljice:
telefon 02/250 40 42, faks: 250 40 60
Zdenka Fišer, prof., Gosposvetska c. 4,
e-mail:  zdenka.fiser@tretja.si in
Barbara Špilak, prof.,
barbara.spilak@gfml.si

II. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

1. Osnovni podatki o šoli

1.1.
Izobraževalno delo na III. gimnaziji  Maribor  izvajamo po letnem delovnem načrtu, ki ga podrobneje opredeljujeta 35. člen Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96, 59/01, 115/06 in 1/07) in 70. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 79/06). Naša dejavnost vzgoje in izobraževanja sodi v srednje splošno izobraževanje, kakor ga predstavlja  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5, 101/2007, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10, 20/11, in 34/11).
Na osnovi 41. člena citiranega zakona je Vlada Republike Slovenije 2. septembra 2008, št. 01 403-88/2008/4,  sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. gimnazija Maribor. Šola je organizirana kot enovit vzgojno-izobraževalni zavod, svojo dejavnost pa opravljamo po dveh programih za pridobitev  javnoveljavne izobrazbe: gimnazija in predšolska vzgoja.

1. 2.  Splošni podatki o šoli

III. gimnazija Maribor
Gosposvetska cesta 004
2000 Maribor
Telefon: 02/250 40 40
Fax: 02/ 250 40 60

Ravnateljica III. gimnazije Maribor Marija Lešer, prof.,
telefon 02/ 250 40 40 ali 02/250 40 41
e-mail: marija.leser@guest.arnes.si

Pomočnici ravnateljice:
telefon 02/250 40 40 ali 02/250 40 42,
Zdenka Fišer, prof.,
email: zdenka.fiser@tretja.si

Barbara Špilak, prof.,
barbara.spilak@gfml.si

2.   Delovno področje – Vzgoja in izobraževanje

Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:

– srednješolsko splošno izobraževanje, P/85.310
– srednješolsko strokovno izobraževanje, P/85.320
– dejavnost knjižnic, R/91.011

3.  Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom:

–   izobraževanje

Izobraževanje mladine po izobraževalnem programu:

– gimnazija,

– predšolska vzgoja.

Izdaja javne listine – spričevala.

Pogoji za vključitev v izobraževalna programa so objavljeni na spletni strani zavoda http://www.tretja.si

III. Podatki o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

1.  Povezava z državnim registrom predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:

–          Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šport: www.mizs.gov.si
–          Uradni list RS: www.uradni-list.si
–          Državni zbor: http://www.dz-rs.si
–          Zavod RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si

2.  Seznam sprejetih programov in načrtov za delovanje zavoda

Letni delovni načrt III. gimnazije Maribor za posamezno šolsko leto, nato pa do vsakega 30. septembra za tekoče šolsko leto.

Poročilo III. gimnazije Maribor o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem  šolskem letu do 30. septembra za vsako preteklo šolsko leto.

Finančni plan III. gimnazije Maribor za posamezno koledarsko leto do 30. marca za tekoče  leto.

Letno poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov, dohodkov)  do 28. februarja za preteklo koledarsko leto.

3. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravljazavod

Zavod ne vodi javnih evidenc, oziroma z njimi ne upravlja.

4. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

5. Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja

– Sklep  o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. gimnazija Maribor, 2. september 2009;
– Letni delovni načrt III. gimnazije Maribor za tekoče šolsko leto;
– Letna bilanca III. gimnazije Maribor za koledarsko leto do 28. februarja za preteklo leto;
– Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta III. gimnazije Maribor za šolsko leto do konca septembra tekočega leta ;
– Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest  III. gimnazije Maribor z dne 4. januarja 2003;
– Izjava o varnosti z dne 20. marca 2019;
– Pravilnik o računovodstvu  z dne 30. aprila 2019;
– Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politika varstva osebnih podatkov zaposlenih z dne 1. junija 2018;
– Poslovnik Sveta staršev z dne 29. septembra 2009;
Sklep o številu in hrambi žigov III. gimnazije Maribor z dne  11. oktobra 1999;
– Pravilnik o hišnem redu z dne 1. septembra 2019;
– Publikacija III. gimnazije Maribor  se nahaja na spletni strani šole;
– Kronika III. gimnazije Maribor (od ustanovitve dalje) v pisni obliki.

Dokumenti niso povezani s katerimi koli javnimi evidencami.

6.Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu:

– dan šole 22. maj 2020,

– informativni dan 14.  in 15. februar 2020.

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA zavoda

1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

–  spletno mesto: http://www.tretja.si
–  elektronska pošta: tretja-mb@tretja.si

Za brskanje po naših spletnih straneh lahko uporabljate kateri koli brskalnik.

2. Opis »fizičnega« dostopa

Informacije javnega značaja lahko dobite:
– v tajništvu III. gimnazije Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor
– uradne ure: vsak dan od 9.00 do 12.00, v prvem nadstropju.

3. Opis delnega dostopa:  v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

V. Stroškovnik in cenik materialnih stroškov (36. člen ZDIJZ-UPB2) posredovanja informacij javnega značaja in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

– Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja velja Uredba o višini  stroškov posredovanja informacij javnega značaja (UL RS, št. 76/05)

VI. Najpogostejša vprašanja v zvezi z izvajanjem izobraževalnih programov:

– Zavod je prejel eno zahtevo za posredovanje informacije javnega značaja

Ravnateljica III. gimnazije Maribor

Marija Lešer, prof.