Koordinatorica šolske prehrane: Tjaša Kuster Pušič
e-naslov:  tjasa.kuster-pusic@tretja.si

SUBVENCIJA DIJAŠKE PREHRANE

Do polne subvencije za malico oz. do v celoti brezplačne malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.
Do delne subvencije za malico pa so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:
– nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70% cene malice oziroma
– nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40% cene malice.

O pravici do subvencije za malico odloča Center za socialno delo RS. Šola je o upravičenosti in višini subvencij do malice za dijake obveščena preko Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (krajše: CEUVIZ). Dijaki oz. starši šoli ne potrebujejo dostavljati tovrstnih informacij od Centra za socialno delo RS.

Izjema so dijaki, ki so v rejništvu, dijaki, ki so prosilci za azil in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov za posebne potrebe oz. v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda; ti so namreč upravičeni do polne subvencije. Subvencijo uveljavljajo s prijavo na malico.


Spoštovane dijakinje, dijaki, starši!


Sprejem in uveljavitev (1. september 2008) Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane – dnevnega toplega obroka (UL RS, št. 62/2008) je v organizacijo in življenje naše šole prinesel pomembne novosti.

Dovolite, da na začetku v imenu profesorskega zbora in v svojem imenu toplo pozdravim to nedvomno pozitivno pridobitev za odraščajočo in šolajočo se mladino. Za sestavo, obseg in kakovost dnevnega toplega obroka se uporabljajo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

III. gimnazija Maribor je zagotovila dnevni topli obrok v prostorih restavracije Picasso, ki se nahaja v neposredni bližini šole na Strossmayerjevi 5 (mimogrede, naš ravnatelj je do restavracije potreboval tri minute in prehodil 303 korake). Z uvajanjem subvencioniranega toplega obroka ukinjamo dosedanje bone za regresiranje prehrane.

Vsem dijakinjam in dijakom toplo priporočamo, da se vsak dan poslužujejo možnosti prehrane.  


Določena skupina razredov bo po razporedu zapustila šolo, v eni uri pojedla obrok in se pravočasno vrnila k nadaljevanju pouka. Zaradi organizacije prehranjevanja velikega števila dijakinj in dijakov in zaradi upoštevanja vseh ostalih elementov (glavna skrb je bila osredotočena na to, da se pouk ne bi podaljšal v večerne ure), je ne preveč razveseljivo dejstvo, da razredi, ki bodo po razporedu v restavraciji Picasso, med tem ne bodo imeli svojega prostega razreda.Zelo pomembno bo, da se dosledno držite predvidenega časa, teoretično bo najlažje takrat, ko se bo toplega obroka udeležilo čim več dijakinj in dijakov.
V Hišnem redu so v 10., 11., 12., 13., 14., in 15. členu podrobneje opredeljeni elementi v povezavi s praktičnim izvajanjem sistema prehranjevanja.Restavracija Picasso je izredno lep in prijeten ambient, zato vsi zaposleni na III. gimnaziji Maribor pričakujemo, da bodo prihod, sam proces konzumiranja in odhod v šolo potekali hitro, strpno in s skrbjo za ves inventar v restavraciji. Želimo, da bi ta nedvomno pozitivna pridobitev dobila svojo polno potrditev v dejstvu, da boste jedli z veseljem, v primernem prostoru in da bo to vam in vašim staršem pomenilo neko novo kvaliteto v življenju.