Interni pravilniki:

Hišni red III. gimnazije Maribor 
Šolska pravila III. gimnazije Maribor 
Šolska pravila ocenjevanja znanja III. gimnazije Maribor 
Merila in postopki za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad 
Izvleček iz požarnega reda 
Načrt evakuacije 
Poslovnik sveta staršev 
Pravila o šolski prehrani

Zakoni:

Zakon o gimnazijah 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
Zakon o maturi 
Zakon o šolski prehrani  

Pravilniki:

Pravilnik o splošni maturi  
Pravilnik o poklicni maturi 
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah 
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah 
Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti  
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah