Obveznosti slovenskih šol so mnogotere; ena izmed njih je tudi ta (po 5. členu Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah – Uradni list RS, št. 82/04), da se predstavimo dijakom, staršem in seveda širši javnosti s publikacijo šole.

V času, ko spletne strani samoumevno pritegnejo zainteresirane, smo se odločili  za predstavitvene publikacije v elektronski obliki; vljudno vas vabimo, da si jih ogledate. Tako se lahko seznanite z osnovnimi podatki o šoli – njeni organizaciji, delovanju in organih, z delavci šole, z izobraževalnimi programi, ki jih izvaja šola, s šolskim koledarjem, s šolskimi pravili, z učbeniškim skladom in s šolskim skladom.

III. gimnazija Maribor, ki je javna šola, izvaja dva programa, in sicer gimnazijskega – splošna gimnazija – in program predšolske vzgoje.

Naša šola je »otrok« države, ki nas je ustanovila. Za širše razumevanje ciljev vzgoje in izobraževanja, javno veljavnih programov in izobrazbe, strokovnih svetov, opravljanja dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, organov javnih šol, svetovalne službe, zaposlenih v šolah in še mnogo drugih zanimivih stvari je potrebno vzeti v roke temeljni zakon, to je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02, 14/03, 34/03, 55/03, 79/03, 115/03, 44/04, 65/05, 115/05 in 98/2005-UPB 4). Če pa kdo vzame v roke še Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96, 59/01, 79/06 in 115/06) in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), je seznanjen z vsemi osnovnimi podlagami, ki nas umeščajo v izobraževalni prostor, seveda skozi pravniško optiko. Logična posledica navedene zakonodaje je bilo dejanje Vlade Republike Slovenije, ki je 22. januarja 2002 sprejela sklep o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda III. gimnazija Maribor.

Svet šole ima trinajst članov:

– tri predstavnike ustanovitelja in dve predstavnici, ki ju je imenovala Vlada Republike Slovenije,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– dva predstavnika dijakov in
– tri predstavnike staršev dijakov.

Predsednica Sveta šole je Mateja Šebart, prof.
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnateljica Marija Lešer, prof.
Pomočnici ravnateljice sta mag. Milena Pintarič, dipl. ing. kem. tehnologije in Zdenka Fišer, prof.

60. člen ZOFVI navaja strokovne organe šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednike in strokovne aktive, 66. člen ZOFVI pa opredeljuje svet staršev kot organizirano obliko uresničevanja interesov staršev.